Strategi for digital sundhed

Formålet med strategien er at styrke det digitale samarbejde om sundhed for hver enkelt borger og bidrage til, at borgerne oplever et mere sammenhængende forløb på tværs af de enkelte kontakter med sundhedsvæsenets forskellige sektorer og aktører.

"Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - Strategi for digital sundhed 2018-2022"

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

National Bestyrelse for Sundheds-it

Den nationale bestyrelse for sundheds-it er det øverste organ inden for udvikling af og brug af sundheds-it og igangsætter nye retninger og mål på området. 

Den nationale bestyrelse består af Sundheds- og Ældreministeriet (formand), Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Digitaliseringsstyrelsen. Praktiserende Lægers Organisation deltager i bestyrelsens arbejde, når der behandles emner af relevans for almen praksis’ rolle. Sekretariatet ligger i Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere om National Bestyrelse for Sundheds-it