Tvang og rettigheder i psykiatrien

Som patient i psykiatrien har man en række rettigheder, ligesom man har mulighed for at klage over sin behandling.

Udrednings- og behandlingsret

Udrednings- og behandlingsretten gælder for både fysisk og psykisk syge patienter. Man har krav på at blive udredt inden for 30 dage og krav på behandling inden for 30 dage. Sundhedsstyrelsen holder løbende øje med, om udrednings- og behandlingsretten overholdes.

Læs mere om den kvartalsvise monitorering af udredningsret på eSundhed.dk

Tvang og rettigheder i psykiatrien

Selvom udgangspunktet for al sundhedsfaglig behandling er patientens samtykke og selvbestemmelse, giver psykiatriloven mulighed for i særlige tilfælde at anvende tvang i forbindelse med behandlingen af patienter med psykiske lidelser.

Det gælder, hvis det er uforsvarligt ikke at frihedsberøve patienten med henblik på behandling, eller fordi den pågældende er en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. 

Tvang må dog ikke benyttes, før det er gjort hvad det er muligt for at opnå, at patienten frivilligt med virker til behandlingen.

Læs også om tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

Styring og opfølgning på psykiatriområdet

Sundhedsministeriet har indgået partnerskaber med hver enkelt region med det formål at reducere tvangsanvendelsen i psykiatrien. Regionerne indsender én gang årligt status for arbejdet til Sundhedsministeriet, som drøftes i Sundhedsstyrelsens Task Force for psykiatriområdet. Task Forcen har skullet sikre en bedre styring og opfølgning på psykiatriområdet og den nationale målsætning om nedbringelse af tvang inden 2020. I Task Forcen deltager ledelsesrepræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

I Sundhedsstyrelsen holder man desuden løbende øje med, hvordan det går med at få nedbragt brugen af tvang i psykiatrien, og der er nedsat et Udvalg for Psykiatri, som har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen om den samlede sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten på området. 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens monitorering af tvang i psykiatrien

De politiske målsætninger om nedbringelse af tvang i psykiatrien udløber ved udgangen af 2020 og skal erstattes af nye politiske målsætninger for nedbringelse af tvang.

Både nye anbefalinger om nedbringelse af tvang samt monitorering indgår i 10 års planen for psykiatrien. Frem mod, at der fastlægges nye målsætninger for nedbringelse af tvang, vil der fortsat blive fulgt op på udviklingen i regionernes anvendelse af tvang i psykiatrien.