Psykologordningen

Særligt udsatte persongrupper har mulighed for at få offentligt tilskud til psykologbehandling. Det oprindelige formål med ordningen var at give borgere, der har været ramt af traumatiske livsændringer, et tilbud om psykologhjælp. Psykologordningen har siden starten gennemgået en del ændringer og dækker i dag væsentligt bredere.

Efter ordningen kan personer i dag henvises til psykologhjælp og opnå offentligt tilskud, hvis de:

 1. har været ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. har været ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 3. er pårørende til alvorligt psykisk syge
 4. er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. er pårørende ved dødsfald
 7. har forsøgt selvmord
 8. har fået foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. svangerskabsuge.
 9. inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Det offentlige tilskud udgør 60 procent af psykologens honorar, mens personer, der er henvist for let til moderat depression, angst eller OCD, og som på henvisningstidspunktet var 18-24 år gamle, modtager behandlingen vederlagsfrit.

Gratis psykologhjælp til unge med let til moderat angst eller depression

Med finanslovsaftalen for 2021 blev den daværende regering, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet enige om en permanentgørelse af forsøgsordningen med gratis psykologbehandling til unge i alderen 18-24 år med let til moderat depression eller angst. Dette betyder, at det i dag er gratis for unge mellem 18 og 24 år, der lider af let til moderat depression eller angst, at få psykologhjælp efter henvisning fra egen læge.

Modernisering af psykologordningen

Som en del af regeringsgrundlaget for den nuværende SVM-regering er der lagt op til en ”gennemgribende modernisering af psykologsystemet, så det matcher det ændrede sygdomsbillede, hvor flere lider af angst og depression, og så patienterne sikres egentlige rettigheder til hurtig behandling. Styrkede digitale tilbud og geografisk tilgængelighed indgår som væsentlige parametre i moderniseringen”.