EU

Sundhedsområdet er kendetegnet ved, at medlemslandene i vid udstrækning selv beslutter, hvordan de ønsker at indrette deres nationale sundhedssystemer.

Samarbejdet i EU handler derfor i høj grad om at dele viden og erfaringer og håndtere grænseoverskridende problemstillinger, f.eks. grænseoverskridende sygdomme og pandemier. EU lovgiver på områder som sygesikring og adgang til betalt behandling i andre EU-lande, kliniske forsøg, godkendelse og overvågning af lægemidler, vurdering og overvågning af medicinsk udstyr, håndtering af grænseoverskridende sundhedstrusler, strålebeskyttelse samt på tobaksområdet.

EU spiller også en vigtig rolle som aktør og forum for koordination mellem EU-landene i andre internationale organisationer, f.eks. i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Sundhedsområdet drøftes i EU's ministerråd for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse (EPSCO). På sundhedsområdet afholdes der som udgangspunkt to ordinære rådsmøder om året i EU. Derudover holdes som regel også to uformelle ministermøder.

Forud for rådsmøderne føres forhandlingerne på embedsmandsniveau i ministerrådets arbejdsgrupper. Ministeriet har to sundhedsattachéer udstationeret ved EU-repræsentationen i Bruxelles til at varetage forhandlingerne.

Danmark har formandskabet for EU i 2. halvår 2025, og i de kommende år kommer forberedelse og afviklingen af formandskabet til at være en vigtig del af Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde. Formandskabet for EU er en unik mulighed for at løfte danske kernepositioner og sætte retning for EU samarbejdet på sundhedsområdet. 

EU's fjerde folkesundhedsprogram (EU4Health)

I forbindelse med COVID-19 krisen og forhandlinger om EU-budgettet for 2021-2027 blev EU-landene enige om en styrkelse af samarbejdet på sundhedsområdet, idet der blev afsat markant flere midler til EU’s fjerde folkesundhedsprogram (EU4Health).

Midlerne skal gå til organisationer og myndigheder, der arbejder med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, herunder ulighed i sundhed, grænseoverskridende sundhedstrusler og kriseberedskab, lægemidler, medicinsk udstyr og kriserelevante produkter herunder støtte af innovation, samt styrkelse af sundhedssystemernes modstandsdygtighed og ressourceeffektivitet.

I Indenrigs- og Sundhedsministeriet arbejder vi for, at flest mulige af midlerne kommer danske myndigheder og organisationer til gode, så de bidrager til udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Vi arbejder også for, at de danske kompetencer på sundhedsområdet er med til at præge udviklingen af sundhedsvæsenerne i de andre EU-lande, og at danske myndigheder får mulighed for at hente læring og inspiration fra deres europæiske kollegaer.

Læs mere om sundhedssamarbejdet i EU

https://ec.europa.eu/health/

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/configurations/epsco/

Danmarks sundhedsattachéer i Bruxelles

Simone Overby Sloth
Mail: simslo@um.dk

Kåre Geil
Mail: kargeil@um.dk