Tilsyn med sygehusbyggerierne

Sundhedsministeriet fører løbende tilsyn med, om regionerne inden for den økonomiske totalramme etablerer hospitaler, der er tidssvarende og fuldt funktionsdygtige, samt om projekterne fortsat er realiserbare.

Ved udbetaling fra kvalitetsfonden skal projektet kvartalsvist rapportere om projektets status. Ministeriet har i fællesskab med Danske Regioner fastlagt et standardkoncept for den kvartalsvise indberetning, hvor projekterne bl.a. skal rapportere om økonomi, fremdrift, tidsplan og risici. 

Der er udarbejdet et administrationsgrundlag, der skitserer rammerne for det statslige tilsyn. Administrationsgrundlaget er udfoldet i en regnskabs- og revisionsinstruks.

Orienteringer til Folketinget

Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterer kvartalsvist Folketingets Sundhedsudvalg og årligt Folketingets Finansudvalg om status på de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, jf. administrationsgrundlaget. Orienteringerne er tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

Rigsrevisionens beretninger

Rigsrevisionen har indtil nu udarbejdet fire beretninger om ministeriets og regionernes styring af sygehusinvesteringerne. Rigsrevisionen har bl.a. undersøgt, hvordan regionerne administrerer opgaven som bygherre, og hvordan ministeriet administrerer sit tilsyn med regionerne.